Instalacja detektorów SOZP na osiedlu staromiejskim

data dodania: październik 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 5 000 zł

Instalacja detektorów Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza na obszarze strefy staromiejskiej

więcej...

System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza pyłem zawieszonym PM10 służy edukacji ekologicznej mieszkańców poprzez informowanie przez internet o aktualnym poziomie zanieczyszczeń oraz jest częścią kampanii informacyjnej na temat szkodliwości spalania paliw o niskiej jakości, a zwłaszcza odpadów w paleniskach. Niereferencyjny SOZP pokazuje poziom zanieczyszczenia na ulicy, osiedlu, dzielnicy lub mieście, czyli wszędzie tam gdzie zamieszkuje ludność i gdzie występują skupiska niskiej emisji.

Termomodernizacja Szpitala Miejskiego

data dodania: styczeń 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 10 000 000.00 zł

Toruń jest jednym z pięciu miast europejskich, które podpisały kontrakt na termomodernizację wybranych obiektów ochrony zdrowia

więcej...

W ramach programu wspieranego przez fundusze Unii Europejskiej prowadzona jest termomodernizacja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego. Zadanie to będzie realizowane przez 4 lata i obejmie wymianę dachu budynku głównego, okien, instalacji elektrycznej wraz z przebudową stacji TRAFO oraz docieplenie ścian budynku. Obecnie trwa pierwszy etap prac polegający na wymianie dachu i instalacji odgromowej.

Dotacje na ogrzewanie ekologiczne

data dodania: lipiec 2015 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 1 875 000 zł

Kolejni torunianie skorzystali z dotacji na likwidację ogrzewania węglowego w ramach programu „Kawka”.

więcej...

ZW Toruniu prowadzony jest program pilotażowy „Kawka”. Osoby, które z niego korzystają, decydują się na likwidację ogrzewania węglowego. Dla swoich działań otrzymują wtedy dofinansowanie. Udzielane jest ono w ramach pilotażowego programu „Kawka”, który zakłada likwidację w Toruniu źródeł niskiej emisji, wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W ramach tego programu w pierwszej dekadzie lipca 2015 r. kolejnym mieszkańcom Torunia wypłacono dotacje w łącznej wysokości prawie 530 tys. zł. Pieniądze te pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (ok. 387 tys. zł) oraz budżetu miasta Torunia (ok. 143 tys. zł). Dotację otrzymało 45 osób. Przeprowadziły one likwidację ogrzewania węglowego i zamienili je na: ogrzewanie gazowe (w 40 lokalach), ogrzewanie elektryczne (w 2 lokalach), ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej (w 1 lokalu), niskoemisyjny kocioł retortowy (w 1 lokalu). Efekt ekologiczny trzeciej transzy programu „Kawka” w pierwszej połowie 2015 roku to likwidacja 64 pieców kaflowych i 18 kotłów węglowych. W ten sposób ograniczono zużycie ok. 204 ton węgla rocznie.

Modernizujemy system ciepłowniczy w 2017 r. - osiedle JAR

data dodania: czerwiec 2017 r. wykonanie: EDF Toruń budżet: 4 652 000 zł

EDF Toruń od lat modernizuje i rozwija miejską sieć ciepłowniczą. Wymiana sieci kanałowych na preizolowane, budowa nowych węzłów cieplnych oraz uciepłownienie nowych terenów w Toruniu to najważniejsze tegoroczne prace w systemie ciepłowniczym.

więcej...

Nadrzędnym celem modernizacji jest poprawa efektywności pracy systemu ciepłowniczego, w tym węzłów cieplnych (poprzez likwidację grupowych węzłów i montaż indywidualnych) oraz zwiększenie pewności dostaw ciepła. Zmodernizowane sieci ciepłownicze w połączeniu z nową kogeneracyjną elektrociepłownią gazową podwyższają efektywność energetyczną, pewność dostaw i sprawność całego toruńskiego systemu ciepłowniczego.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu

data dodania: sierpień 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 1 568 250.00 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu

więcej...

Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego docieplania ścian, wykonanie tynku cienkowarstwowego (silikonowy) oraz malowanie ścian farbą silikonową, docieplenie stropodachu pełnego od góry, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej ścian, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, obróbki blacharskie i nowe orynnowanie. Przewiduje się docieplenie ścian budynku w części „A” i „B” i „D”. Ze względu na swój charakter nie przewiduje się docieplenia ścian ceglanych segmentu „C”. Termomodernizacja obiektu przewiduje także wymianę instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania.

Rozbudowa i termomodernizacja PM nr 5 w Toruniu

data dodania: marzec 2016 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 910.226,42 zł

Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Dekerta 27- 35 w Toruniu.

więcej...

Budynek jest powiększany o cztery nowe oddziały, dzięki którym w placówce przybędzie 100 dodatkowych miejsc. Prace obejmują także wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki. Zakończą się w I kwartale 2016 r.

Instalacja detektorów SOZP na Rubinkowie

data dodania: październik 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 17 000 zł

Instalacja kilkunastu detektorów Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza na obszarze strefy staromiejskiej

więcej...

System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza pyłem zawieszonym PM10 służy edukacji ekologicznej mieszkańców poprzez informowanie przez internet o aktualnym poziomie zanieczyszczeń oraz jest częścią kampanii informacyjnej na temat szkodliwości spalania paliw o niskiej jakości, a zwłaszcza odpadów w paleniskach. Niereferencyjny SOZP pokazuje poziom zanieczyszczenia na ulicy, osiedlu, dzielnicy lub mieście, czyli wszędzie tam gdzie zamieszkuje ludność i gdzie występują skupiska niskiej emisji.

Wprowadzenie ograniczenia prędkości na osiedlu Wrzosy

data dodania: listopad 2016 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 1500 zł

Ograniczenie prędkości w strefie zamieszkania w celu ograniczenia ruchu samochodowego

więcej...

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h pozwoli na przekierowanienie ruchu samochowego i ograniczenie ilości spalin na terenie strefy zamieszkania osiedla Wrzosy

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej na ulicy Bema

data dodania: kwiecień 2012 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 994 000 zł

Zrealizowane w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Toruń

więcej...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, dz. nr ew.: 24/7, 26/5, 27/3, 28/6, 30/9, 33/8 ark. 27, obr. 12; Budowa sieci 2xDn80/200/160 o długości około 46 m w technologii preizolowanej (odc. BUD AC-włącz. do istn. sieci fi 100) w tym przebudowa sieci z 2xDn65 na 2xDn80 na odcinkach: około 20 m oraz około 10 m; Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 9 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K1-włącz. do istn. sieci) wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej studni z zaworami odcinającymi; Przebudowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 6 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K2-BUD AC); Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 50 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-BUD AC); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 3 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-trójnik wznośny); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 30 m w technologii preizolowanej (odc. BUD A-BUD C).

Termomodernizacja ZSMEiE

data dodania: luty 2011 r. - październik 2013 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 1.310.556,42 zł

Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego i energetycznego budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.

więcej...

Celem tej inwestycji było ograniczenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Termomodernizacja wpłynęła na zmniejszenie się zapotrzebowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na energię cieplną, co w bezpośredni sposób przełoży się na redukcję tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania paliw. Ponadto realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę stanu technicznego budynku, dzięki czemu nastąpiła poprawa warunków nauki uczniów oraz pracy nauczycieli i pracowników administracji. Przeprowadzenie inwestycji przyczyniło się również do poprawy estetyki budynku, a tym samym wpłynęło na poprawę wizerunku miasta.

Modernizujemy system ciepłowniczy w 2017 r. - osiedle Tysiąclecia

data dodania: wrzesień 2017 r. wykonanie: EDF Toruń budżet: 1 110 000 zł

Realizacja kolejnego etapu inwestycji.

więcej...

Podczas prac modernizacyjnych w ymienionych zostanie i wybudowanych łącznie ok. 3,5 km sieci ciepłowniczych oraz zamontowanych zostanie ok. 90 nowych indywidualnych węzłów cieplnych (ok. 40 szt. - w ramach modernizacji i ok. 50 szt. w wyniku przyłączenia nowych klientów do sieci ciepłowniczej).

Darmowa komunikacja w czasie smogu

data dodania: zima 2016 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 50 000 zł

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

więcej...

Bezpłatna komunikacja miejska jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 wg średniej z godziny 1-16 lub 12-22/23. Obie średnie są liczone niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet jeśli po 16 średnia nie przekroczy poziomu 150, a średnia z godziny 22/23 przekroczy- bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w ciągu następnej doby.

Termomodernizacja obiektów oświatowych

data dodania: marzec 2016 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 694.644 euro

Przedsięwzięcie objęło prace termomodernizacyjne w trzech szkołach na terenie miasta Torunia : Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Osikowej 11, Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Gagarina 36 oraz Gimnazjum Nr 22 przy ul. Fałata 88/90

więcej...

Celem projektu było zmniejszenie emisji gazów i pyłów, co przyczyniło się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Torunia. Innowacyjnością w stosunku do dotychczasowych rozwiązań jest zastosowanie przy instalacji c.o. podział na trzy obiegi grzewcze, umożliwiający dostosowanie parametrów pracy poszczególnych obiegów do charakterystyki użytkowej ogrzewanych pomieszczeń. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach co w znaczny sposób przyczyni się do zredukowania kosztów ogrzewania. We wrześniu 2008 r. Instytucja Wspomagająca dokonała ostatniej płatności na rzecz Gminy Miasta Toruń.

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza

data dodania: grudzień 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 20 000 zł

Od 10 grudnia 2015 r. każdy może na bieżąco sprawdzać jakość powietrza w swojej okolicy. Uruchomiono nowy portal UM Torunia - sozp.pl/torun. Z jego pomocą może znaleźć aktualne informacje na temat jakości powietrza.

więcej...

Dane pochodzą bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego miasta. Są prezentowane w postaci map, zestawień i wykresów. Przystępna forma graficzna pozwala z łatwością śledzić stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Portal przygotowano z myślą o użytkowniku, który nie posiada wiedzy eksperckiej. Wyniki pomiarów podaje w sześciostopniowej skali, od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”, odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5.

Wdrożenie programu KAWKA II

data dodania: czerwiec 2015 r. wykonanie: Miasto Toruń budżet: 1 110 000 zł

Toruń kontynuuje starania o czyste powietrze w mieście pozyskując coraz więcej pieniędzy na zmianę systemu ogrzewania. 15 czerwca 2015 r. miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego typu działań w ramach II już edycji programu KAWKA.

więcej...

We wrześniu 2014 roku Gmina Miasta Toruń podpisała umowę z WFOŚiGW w ramach programu pilotażowego KAWKA, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2015 roku. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Torunia. Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza: m.in. pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki i innych. Do pilotażowego programu zgłosiło się 106 podmiotów, w tym cztery budynki wielorodzinne. Koszt całkowity zadania to 3.422.000,00 zł, w tym 1.857.100,00 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 771.900,00 zł to wkład z budżetu miasta. Pozostała kwota to środki własne osób realizujących inwestycję.

Ciepłociąg na Wrzosach

data dodania: maj 2011 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 2 114 000 zł

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

więcej...

Prace będą prowadzone na ulicach: Szosa Chełmińska, Słoneczna, Owsiana, Zbożowa, Brzoskwiniowa. Większość w chodniku i na terenach zielonych. Przejścia przez chodniki będą możliwe po specjalnie zamontowanych kładkach dla pieszych.

Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

data dodania: grudzień 2016 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 10 000 zł

W czerwcu bieżącego roku przystąpiliśmy do opracowywania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Torunia", który będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

więcej...

Posiadanie PGN zapewni mieszkańcom i samej Gminie dostęp do funduszy krajowych i unijnych w horyzoncie 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, termomodernizacją budynków oraz OZE, łącznie z dofinansowaniem do wymiany starych kotłów i pieców na nowocześniejsze.

Darmowa komunikacja zbiorowa

data dodania: zima 2015 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 50 000 zł

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

więcej...

Bezpłatna komunikacja miejska jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 wg średniej z godziny 1-16 lub 12-22/23. Obie średnie są liczone niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet jeśli po 16 średnia nie przekroczy poziomu 150, a średnia z godziny 22/23 przekroczy- bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w ciągu następnej doby.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w 2015 roku

data dodania: czerwiec 2015 r. wykonanie: EDF Toruń budżet: 20 250 000 zł

EDF Toruń już kolejny rok realizuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Toruniu współ-finansowany ze środków unijnych. Realizacja projektu zwiększa bezpieczeństwo i efektywność energetyczną dostaw ciepła oraz ograniczy straty ciepła, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o ok. 9 tys. ton rocznie

więcej...

Projekt "Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu" realizowany jest już od 2010 roku. Łącznie koszt całego projektu szacowany jest na poziomie ok. 40 mln zł , z czego ponad 14 mln zł otrzymano z dofinansowania ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do tej pory w ramach projektu wymieniono ponad 23 km kanałowych sieci ciepłowniczych na nowoczesne preizolowane i wybudowano 44 indywidualne węzły cieplne, które zastąpiły mniej efektywne węzły grupowe.

Przystąpienie do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

data dodania: grudzień 2017 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 10 000 zł

UM Torunia przystępuje do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Przygotowanie dokumentów pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszym Mieście.

więcej...

Posiadanie PONE zapewni mieszkańcom i samej Gminie dostęp do funduszy krajowych i unijnych w horyzoncie 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, termomodernizacją budynków oraz OZE, łącznie z dofinansowaniem do wymiany starych kotłów i pieców na nowocześniejsze.

Termomodernizacja w hospicjum

data dodania: lipiec 2011 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 1 200 000 zł

Miasto dociepliło budynek Hospicjum "Nadzieja" przy ul. Włocławskiej 169 b w Toruniu.

więcej...

Zakres prac obejmuje termomodernizację parterowego budynku, w tym docieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien, drzwi i parapetów oraz instalacji odgromowej i rynien. Niebawem miasto ogłosi przetarg na wykonanie termomodernizacji.

Gazociąg i CO na średnicówce

data dodania: maj 2011 r. wykonanie: Urząd Miasta Torunia budżet: 2 114 000 zł

Na całej długości I etapu Trasy Średnicowej Północnej, od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej, wykonano prace przy podziemnej infrastrukturze.

więcej...

Na całej długości I etapu Trasy Średnicowej Północnej, od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej, trwają intensywne prace przy podziemnej infrastrukturze. Na skrzyżowaniu ulicy Grudziądzkiej z Trasą Średnicową Północną przebudowywany jest wodociąg i usuwane są kolizje energetyczne. Pod koniec maja drogowcy z firmy Skanska będą realizować w tym miejscu roboty drogowe polegające na wykonaniu fragmentu skrzyżowania, które połączy ul. Grudziądzką z nowo budowaną trasą.